Body Landscape project

English version further down
BODY_Lanscape_Jerome_Meyer

 Groot of klein, dik of dun, jong of al op leeftijd, lenig of wat minder soepel: élke inwoner van Den Haag kan deel uitmaken van het spectaculaire openingsprogramma van Amare in november. Amare heeft ons uitgenodigd het publiek bij de kunsten te betrekken door een performance te maken waar amateurs uit de hele stad aan kunnen deelnemen. Ervaring is niet vereist, wel enige affiniteit met theater of dans. Wil je ook meedoen? Meld je dan aan voor de kick-off meeting op zondag 5 september om 15.00 uur via Rianne.Valstar@amare.nl

Nog even en Amare, het eerste duurzaam gebouwde kunstcomplex van Nederland, opent haar deuren. Het is een plek waar alle inwoners van Den Haag welkom zijn. Niet alleen om te genieten van de voorstellingen, maar ook door een van de foyers als een grote openbare repetitieruimte te benutten. De openbare ruimte is van vroeg tot laat open en er zullen allerlei activiteiten plaatsvinden, naar het inspirerende voorbeeld van Centquatre in Parijs. Dat onderdeel wordt ingeluid met de speciale productie Body Landscape, een performance voor en door inwoners van Den Haag onder onze artistieke leiding.

Kick-off, workshops en optredens
Iedereen van zestien jaar of ouder die ervan droomt om zelf een bijzondere ervaring te beleven in het theater, kan deze unieke kans aangrijpen. Tijdens de (gratis) kick-off meeting op zondag 5 september om 15.00 uur vertellen we over onze plannen en laten we zien en ervaren hoe we de creativiteit bij deelnemers zullen laten stromen. Wie enthousiast is, kan zich vervolgens aanmelden voor een serie workshops op zaterdagmiddag met als bijzondere afsluiting de optredens tijdens het openingsweekend van Amare op vrijdag 19 en zaterdag 20 november. Het belooft niet alleen een bijzonder proces te worden, maar ook een mooie kans om nieuwe mensen te ontmoeten. Wanneer het aantal aanmeldingen te groot is, zal een selectie worden gemaakt en een zo divers mogelijk gezelschap worden samengesteld.

Intense ervaring
Aan de hand van onder andere teambuilding en bewegingsoefeningen brengen we een creatief proces op gang. Uiteindelijk leidt dit tot een performance die een groot contrast zal bieden met alle drukte en hectiek tijdens het openingsweekend. Body Landscape draait om vertraging en rust, om bewegingen in slow-motion of stilstaande groepsbeelden. We willen de bezoekers bewuster maken van de verschillende dimensies en functies van de diverse ruimtes van Amare en hun ervaring nog intenser maken.

 

 

 Big or small, fat or thin, young or old, flexible or less flexible: every resident of The Hague can be part of the spectacular opening program of Amare in November. Amara has invited us to involve the public in the arts by creating a performance for amateurs from all over the city to participate in. Experience is not required, but some affinity with theater or dance is. Do you also want to participate? Then sign up for the kick-off meeting on Sunday 5 September at 3 p.m. via Rianne.Valstar@amare.nl

Just a little while and Amare, the first sustainably built art complex in the Netherlands, will open its doors. It’s a place where all residents of The Hague are welcome. Not only to enjoy the performances, but also by using one of the foyers as a large public rehearsal space. The public space will be open from early to late and all kinds of activities will take place, following the inspiring example of Centquatre in Paris. This part is ushered in with the special production Body Landscape, a performance for and by residents of The Hague under our artistic direction.

Kick-off, workshops and performances
Anyone aged sixteen or older who dreams of having a special experience in the theater can seize this unique opportunity. During the (free) kick-off meeting on Sunday 5 September at 3 p.m. we will tell you about our plans and we will show and let you experience how we will let the creativity flow among participants. Those who are enthusiastic can then register for a series of workshops on Saturday afternoon, with the special closing performances during the opening weekend of Amare on Friday 19 and Saturday 20 November. It promises not only to be a special process, but also a great opportunity to meet new people. In case the number of registrations will be too large, a selection will be made and a group that is as diverse as possible will be put together.

Intense experience
On the basis of, among other things, team building and movement exercises, we initiate a creative process. Ultimately, this will lead to a performance that will offer a great contrast to all the hustle and bustle during the opening weekend. Body Landscape is all about slowing down and rest, about slow-motion movements or still group images. We want to make visitors more aware of the different dimensions and functions of the various spaces of Amare and make their experience even more intense.

 

FacebookyoutubevimeoinstagramFacebookyoutubevimeoinstagram